ఘాతాంకాలను కలిగిన సమాసాలను సాధించుట

Translated from original video Title - Evaluating exponential expressions URL -https://www.khanacademy.org/math/arithmetic/exponents-radicals/world-of-exponents/v/evaluating-exponential-expressions