దీర్ఘ చతురస్రాకార పట్టకం యొక్క ఘనపరిమాణం ను కనుగొనుట

Translated from original video Title - Volume of a rectangular prism or box examples URL -https://www.khanacademy.org/math/geometry/basic-geometry/volume-introduction-rectangular/v/volume-of-a-rectangular-prism-or-box-examples