'' రాంబస్ లోని కర్ణాలు లంబ సమద్విఖండన చేసుకుంటాయి '' యొక్క సాధన

Translated from original video Title - Proof Rhombus Diagonals are Perpendicular Bisectors URL -https://www.khanacademy.org/math/geometry/quadrilaterals-and-polygons/v/proof---rhombus-diagonals-are-perpendicular-bisectors