సంవర్గమాన నియమాలను ఉపయోగించుకొని ఒక సమసాన్ని సూక్ష్మీకరించుట

Translated from original video Title - Using Multiple Logarithm Properties to Simplify URL -https://www.khanacademy.org/math/algebra/logarithms-tutorial/logarithm_properties/v/using-multiple-logarithm-properties-to-simplify