భిన్నరూపంలో వాలు కలిగి, బిందువు గుండా పోయే రేఖా సమీకరణం

Translated from original video Title - Equation of a line from fractional slope and point URL -https://www.khanacademy.org/math/algebra/linear-equations-and-inequalitie/equation-of-a-line/v/equation-of-a-line-hairier-example