దీర్ఘచతురస్రం లో కర్ణాలచే వేరుచేయబడిన 4 త్రిభుజాల వైశాల్యాలు సమానం

Translated from original video Title - Area of Diagonal Generated Triangles of Rectangle are Equal URL -https://www.khanacademy.org/math/geometry/basic-geometry/perimeter_area_tutorial/v/area-of-diagonal-generated-triangles-of-rectangle-are-equal