అయస్కాంతత్వం- విధ్యుత్ శక్తి వల్ల ఏర్పడే అయస్కాంత క్షేత్రం

Translated from original video Title -Magnetism 6: Magnetic field due to current URL -https://www.khanacademy.org/science/physics/electricity-and-magnetism/v/magnetism-6--magnetic-field-due-to-current