భిన్నములు, లవము, హారము లను గుర్తించుట

http://www.khanacademy.org/math/arithmetic/fractions/v/numerator-and-denominator-of-a-fraction Khanacademytelugu. Maths Numerator and Denominator of a Fraction