ఘాతంక సమీకరణం ను సంవర్గమాన సమీకరణం రూపం లోనికి మర్చుట

Translated from original video Title - Converting an exponential to logarithmic statement URL -https://www.khanacademy.org/math/algebra/logarithms-tutorial/logarithm_basics/v/logarithmic-equations-2